Algemene Voorwaarden Emprof B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Emprof. De toepasselijkheid van voorwaarden van Werkgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Emprof schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

a. Emprof, hierna te noemen Emprof;

b. Werkgever: de organisatie die door Emprof een kandidaat / kandidaten aangedragen krijgt. Tevens wordt onder Werkgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat / kandidaten in eerste instantie is / zijn voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd;

c. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer, zelfstandige of via derden ten behoeve van Werkgever verricht.

Artikel 3 Overeenkomst

1. Door accordering van de 'opdrachtbevestiging' verklaart en erkent Werkgever dat kennismaking met door Emprof aangedragen kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven.

2. Emprof is gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer Werkgever, overeenkomstig artikel 7 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat (voor welke functie dan ook) met een door Emprof aangedragen kandidaat.

Artikel 4 Informatieverstrekking en Zorgvuldigheid

1. De Werkgever is gehouden Emprof tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.

2. De Werkgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Emprof is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie.

3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1. Mocht Emprof aansprakelijk zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot alleen directe schade en maximaal tot het bedrag van de overeengekomen bemiddelingsfee.

2. De Werkgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Emprof zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat Werkgever niet van zijn onderzoeksplicht. Emprof aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als Werkgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.

3. Emprof is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de Werkgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.

4. Werkgever vrijwaart Emprof tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Emprof samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Artikel 6 Algemene bepalingen

1. Indien de Werkgever geen arbeidsovereenkomst aangaat met een door Emprof aangedragen kandidaat en / of de kandidaat zich uit de procedure terugtrekt (op wat voor wijze dan ook) en binnen 24 maanden na de voordracht van de kandidaat door Emprof aan de Werkgever alsnog een arbeidsovereenkomst tussen Werkgever en kandidaat tot stand komt (voor welke functie dan ook), dan is betreffende Werkgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

2. Het is Werkgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien Werkgever dit verbod overtreedt, dan is Werkgever overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.

Artikel 7 Bemiddelingsfee

1. Er is door Werkgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen Werkgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt, ongeacht voor welke functie de arbeidsovereenkomst is aangegaan. Hiertoe behoren ook functies die niet met name genoemd zijn in de opdrachtbevestiging. Aan Werkgever wordt op of direct na de datum van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat, een factuur gestuurd.

2. De hoogte van de bemiddelingsfee (exclusief omzetbelasting) bedraagt een percentage van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en, indien van toepassing, 13e maand) op fulltime basis. Het bemiddelingspercentage wordt in de opdrachtbevestiging vermeld. De fee is door Werkgever verschuldigd zodra de arbeidsovereenkomst tot stand komt. Werkgever stelt ten behoeve van de administratie van Emprof een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen Werkgever en kandidaat ter beschikking.

3. Kandidaten die door toedoen (van welke aard dan ook) van Emprof op (de vacante functie(s) bij) de Werkgever gewezen zijn en rechtstreeks naar de Werkgever gaan, dienen door de Werkgever terug te worden gezonden naar Emprof. In ieder geval worden deze kandidaten door Emprof meegenomen in de procedure. In deze gevallen geldt hetgeen gesteld is in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 8 Facturen

1. Facturen van Emprof dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Indien Werkgever in gebreke blijft de factuur binnen de betalingstermijn te voldoen komt Werkgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Werkgever is dan naast het openstaande factuurbedrag tevens rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande factuurbedrag, alsmede buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de staffel opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012, 141 en 142) met een minimum van € 150,-. 

2. Ongeacht onder welke titel ontvangen strekken (deel)betalingen eerst in mindering op de buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens in mindering op de rente en daarna op de verschuldigde hoofdsom.

3. Reclames ten aanzien van facturen van Emprof dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis van Emprof te worden gebracht, op straffe van verval van iedere aanspraak. .

Artikel 9 Forum- en rechtskeuze

1. Emprof zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, volledig inspannen om Werkgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.

2. Met uitsluiting van iedere andere rechter, arbiter of bindend adviseur, is de Rechtbank ’s-Gravenhage bevoegd kennis te nemen van geschillen, gerezen naar aanleiding van de overeenkomsten, opdrachten en berekende fees, tussen Emprof en Werkgever en of kandidaat.

3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van Emprof is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht of Werkgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

4. Emprof behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Emprof Werkgever daarvan in kennis heeft gesteld.

Leiden, 1 juni 2021

 

Neem nu contact op!

Uw sales- en marketingvacatures vervullen?

Contact

Emprof heeft onder andere vacatures van

Niko